Tysnes hundeklubb

Vedtekter

Lover for TYSNES HUNDEKLUBB stiftet 20.08.2019

Blir vedtatt av årsmøtet den ***** med senere endringer, senest innen 31.02.2020.

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Tysnes Hundeklubb, og forkortes til THK. Klubben er selvstendig og frivillig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde på Tysnes.

§1-2 Formål
THK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. Tysnes hundeklubb skal ivareta hunders helse og utvikling. Klubben skal sikre hunders mulighet til å kunne løpe fritt i kontrollerte omgivelser, med fokus på sosialisering og trening (eks. lydighet og spor). Klubben skal også være en del av og bidra til bevaring og verne av husdyr og vilt i kommunen. THK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
-Årsmøtet
-Ekstraordinært årsmøte
-Styret

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette
§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til THK styre for ny vurdering.

§2-2 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte.
Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte THK virksomhet samt å følge THK vedtekter og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av klubben.

Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a)Utmeldelse.
b)Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c)Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre.

§2-5 Disiplinær reaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.januar.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
Familiemedlemskap har to (2) stemmer ved avstemminger.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:
– Dagsorden
– Årsberetning
– Regnskap med revisors beretning
– Budsjett for neste år
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra med-lemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning
e) Godkjenne budsjett for neste år
f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt
g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h) Velge:
-Leder for 2 år
-Nestleder for 2 år
-3 styremedlemmer for 2 år
-1 varamedlem for 1 år
-Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år.

Personer som er dømt for dyremishandling etter «Lov om dyrevelferd» kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.
§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.

§4-3 Styrets oppgaver er å
-lede klubben mellom årsmøtene
-avholde årsmøte
-drive klubben i samsvar med klubbens formål
-gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
-velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
-oppholde/vedlikeholde areal og hundepark
-fremme innholdet i klubbens formålsparagraf ovenfor styrende organer i kommunen når dette er påkrevet

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og 1 vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Revisorer bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

§6-3 Æresmedlem
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent til klubben og har gratis adgang/deltakelse i alle klubbens arrangementer for seg og ektefelle/samboer.
Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på ett enkeltfelt.